Participa

Edita el form o descarga el formulari en pdf

Senyalar el tipus de guardóEntitat que fa la proposta

Nom

Persona que representa l'entitat

Càrrec

Adreça

Codi postal

Població

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica


Persona de contacte de l'entitat proposant per a tramitar la documentació

Nom

Càrrec

Adreça

Codi postal

Població

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica


Entitat / empresa o persona proposada

Nom

Adreça

Codi postal

Població

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica


Adjuntar la memòria motivada de la proposta. Requisits i mèrits pels quals mereix el guardó.
(adjunteu tota la documentació que creieu que pot ser útil per al Jurat)


Contesta la pregunta


Les dades personals obtingudes per mitjà d’aquest formulari s’incorporaran a un fitxer creat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, per a l’organizació dels
premis que convoca. Amb la recepeció del formulari, el Patronat entendrà que disposa del consentiment dels interessats per procedir a fer el tractament. Per a
l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació cal adreçar-se directament al Patronat de Turisme Costa Brava Girona.