Bases

BASES PREMI DE RECERCA YVETTE BARBAZA

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona convoca un premi per al millor projecte de recerca en l’àmbit del turisme i el seu context social, econòmic i territorial a les comarques de Girona. El premi vol ser un reconeixement a la geògrafa Yvette Barbaza pionera en els estudis sobre turisme al nostre país i té com objectiu promoure el coneixement científic d’aquesta activitat aplicada a les comarques de Girona.

 Característiques del premi

El premi consistirà en una beca per al millor projecte de recerca a l’entorn del turisme i el seu context social, econòmic i territorial a les comarques de Girona. El projecte haurà de ser original i inèdit i podrà ser compatible amb altres ajuts.

Quantia

La dotació serà de 6.000 euros. El pagament es farà efectiu en un 25% en el moment de l’atorgament del premi, en un 25% al cap de sis mesos de l’atorgament, prèvia la presentació d’un informe sobre l’estat de la recerca, i la resta en el moment de lliurament de la mateixa.

Durada

El període per a la realització de la recerca tindrà una durada d’un any, prorrogable a petició del becari i amb autorització del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

 Candidats

Poden presentar-se a aquesta convocatòria investigadors a títol individual o col·lectiu. En cas d’una candidatura col·lectiva cal definir a la proposta un responsable únic.

 Documentació

Els candidats hauran de trametre al Patronat de Turisme Costa Brava Girona, av. Sant Francesc, 29, 3r. de Girona, la següent documentació:

– Dades personals i currículum del candidat o de cadascun dels membres de la candidatura.

– Projecte de recerca on hi consti: objectius, metodologia de treball, fonts, bibliografia bàsica i calendari de treball. Aquest projecte haurà de ser un document d’entre cinc i deu pàgines.

S’haurà de presentar una còpia sobre paper per a cada membre del jurat i una còpia en format digital.

Termini de presentació de la documentació

La data límit de presentació serà el 30 de setembre.

Composició del Jurat

El jurat, el veredicte del qual serà inapel·lable, estarà integrat per set persones designades pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Universitat de Girona. Els membres del jurat podran demanar la col·laboració d’experts o d’institucions per tal de determinar l’interès i l’abast del projecte. També podran sol·licitar als candidats aclariments sobre el projecte presentat. El jurat es reserva el dret de designar un tutor per tal de fer el seguiment del treball de recerca i valorar el grau d’acompliment del projecte.

Veredicte

El veredicte del jurat es farà públic en l’acte de lliurament dels premis G! de Turisme de les Comarques de Girona que tindrà lloc el mes de desembre.

Extinció del dret de beca

El dret de beca s’extingirà en els següents supòsits:

– Si no s’acompleixen els terminis establerts.

– Si els guanyadors no acompleixen qualsevol de les bases i/o obligacions assumides.

Propietat del treball

La propietat de la recerca és del seu autor. La seva publicació, exposició i difusió haurà de comptar amb l’autorització expressa del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i haurà de fer constar que ha estat elaborat amb el suport d’aquest Patronat.

 

Bases 2016 Premis Yvette Barbaza