Bases

PREMIS DEL TURISME DE LES COMARQUES GIRONINES

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, amb la finalitat d’enfortir les relacions internes del sector turístic, de reconèixer el bon fer dels professionals i empresaris i estimular la competitivitat del sector turístic de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, convoca els Premis de Turisme de les comarques gironines, de caràcter anual, que es regiran sota les següents:

1. Objectius i categories dels guardons

1.1 El Premi “Josep Pujol i Aulí a la tasca professional” és un reconeixement a aquelles persones físiques que per la seva trajectòria professional, dedicació, esforç, valors i virtuts, hagin contribuït al desenvolupament del turisme en les comarques de Girona.

1.2 El premi “Xiquet Sabater al projecte empresarial”, és un reconeixement a aquelles institucions, entitats o establiments, de caràcter públic o privat, que en fase de projecte o en etapa de consolidació, aportin un projecte o proposta que contribueixi clarament a l’enriquiment de l’atractiu de les marques Costa Brava i/o Pirineu de Girona i destaquin per llur activitat en favor del desenvolupament del turisme a les comarques de Girona.

Els guardons són a títol exclusivament honorífic i no comporten cap aportació econòmica.

2. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris dels guardons, les persones físiques o jurídiques relacionades amb les activitats turístiques d’acord amb la Llei 13/2002 de 21 de juny, així com aquelles persones, empreses o entitats que hagin contribuït al desenvolupament del sector turístic de les comarques de Girona.

3. Candidatures

Poden presentar una sola candidatura per cada categoria honorífica les associacions, entitats de promoció turística, gremis i federacions de les comarques de Girona vinculades al sector turístic.

Les candidatures han de presentar-se telemàticament via e-Tram en el format que facilita el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i han d’anar acompanyades d’una memòria –de màxim 2 pàgines- on es justifiqui el motiu pel qual es proposa l’atorgament del guardó, tenint en compte el criteris de concessió que es concreten en l’article 7 i que són els que tindrà en compte el jurat a l’hora de fer la proposta de concessió.

4. Presentació de les candidatures i termini

Les propostes s’adreçaran a la seu del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Avda. Sant Francesc 29, 3r, 17001 Girona. El termini de presentació de candidatures serà el 3 de febrer, a les 15h.

5. Jurat

A l’efecte de la selecció de possibles guardonats, es constituirà un jurat que estarà presidit pel President del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i en el qual el diferents vocals seran els membres de la comissió assessora del President del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

6. Procediment

Els serveis tècnics del Patronat comprovaran que les candidatures compleixin els requisits establerts per aquestes bases i les faran arribar a la comissió assessora del President.

Convocat el jurat, aquest avaluarà els diferents expedients i elaborarà una proposta de guardonats/guardonades. La proposta inclourà els guardonats/guardonades en cada una de les dues categories, així com una llista de reserva d’un possible guardonat/guardonada.

Finalitzat aquest procés, el president del Patronat presentarà al Consell d’Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona la proposta definitiva, per a la seva ratificació. El President comunicarà als guardonats la concessió del premi.

7. Requisits

Es considera requisit imprescindible no haver estat sancionat o sancionada amb sanció ferma en matèria turística per la Generalitat de Catalunya, per cap infracció greu o molt greu, en el termini de tres anys anteriors a la candidatura.

El jurat tindrà en compte la concurrència d’algun o alguns criteris i mèrits que segueixen a continuació.

Mèrits i criteris:

  • Llarga trajectòria professional sense interrupció de l’activitat.
  • Participació activa en el món de l’associacionisme de la seva àrea d’activitat o en organismes mixtes públic/privats per a la gestió del turisme.
  • Haver creat un producte turístic dinamitzador de l’entorn que posi en valor els seus elements d’identitat.
  • Disposar i haver executat polítiques de formació per al personal i l’equip directiu.
  • Haver promogut entre el personal i la clientela la cultura, el patrimoni i els elements identitaris de les marques Costa Brava i/o Pirineu de Girona.
  • Haver introduït la utilització de noves tecnologies de comercialització i comunicació

A més cal tenir, una trajectòria de reconegut prestigi en el sector turístic.

8. Atorgament

Els premis seran concedits per acord del Consell d’Administració del Patronat, i el lliurament dels guardons es farà en acte públic, en el marc de l’acte organitzat per a tal esdeveniment, i el Patronat podrà donar publicitat a les persones, empreses i entitats guardonades.